Služby

Při poskytování služeb klademe důraz na přání a potřeby klienta , kvalitu , rychlost, efektivnost a časovou flexibilitu.

Rozsah služeb

Rozsah poskytovaných služeb záleží na volbě klienta a může zahrnovat jen jednorázovou konzultaci a návrh řešení , nebo celkové vyřízení dané záležitosti. Zastupujeme své klienty ve všech fázích soudního řízení , anebo pouze v některém  jeho stádiu.

Spolupracujeme  s účetními a daňovými poradci, znalci, tlumočníky, exekutory a notáři.

Služby naší kanceláře v oblasti práva občanského zahrnují zejména :

 • právní zastupování ve všech typech občanskoprávních sporů řešených smírným urovnáním nebo soudní cestou , a to jak v řízeních nalézacích či exekučních
 • právní poradenství a konzultace ve všech občanskoprávních věcech
 • sepisování občanskoprávních smluv typických ( smlouva kupní, darovací , směnná, nájem , podnájem,smlouva o dílo aj. včetně realizace úschovy peněžních prostředků ) i smluv atypických
 • sepisování žalob a jiných právních podání ve všech věcech občanskoprávních
 • podílové spoluvlastnictví (zrušení a vypořádání)
 • zástavní právo, zadržovací právo
 • zajištění závazků (uznání dluhu, smluvní pokuta, ručení, zajišťovací převod práva)
 • smlouva o dílo, smlouva o sdružení, včetně smluv nepojmenovaných
 • dědické právo

V obchodně právních věcech poskytuje naše advokátní kancelář zejména následující druhy právních služeb:

 • provedení veškerých právních úkonů spojených se založením, přeměnou , fúzí, rozdělením či likvidací     obchodních společností či družstev
 • právní zastupování v právních sporech mezi společníky nebo členy libovolného typu obchodní společnosti či družstva
 • sepisování obchodně právních smluv a dohod ze všech oblastí obchodního závazkového práva, zejména obchodněprávních smluv kupních , smluv o dílo, smluv o obchodním zastoupení aj
 • Služby spojené s právním zastoupením v občanskoprávním sporu týkajících se práva obchodních společností, obchodních závazkových vztahů či věcí nekalosoutěžních,  jež jsou řešeny v soudním řízení , rozhodčím řízení
 • nebo  mimosoudní cestou.

V oblasti rodinného práva poskytujeme právní služby zejména :

 • zastupování v řízení o rozvod manželství
 • řízení o stanovení výživného nezletilých dětí nebo manžela – zastupování v opatrovnických sporech aj.
 • sepisování veškerých dohod a smluv z oblasti práva rodinného se zvláštním důrazem na dohody řešící rozdělení majetku manželů pro dobu po rozvodu a určení práv a povinností rozvedených manželů ve vztahu  k nezletilému dítěti

Služby naší advokátní kanceláře zahrnují v oblasti pracovního práva zejména :

 • sepisování  pracovních  smluv včetně smluv manažerských , dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr , dohod o zvyšování kvalifikace a dalších
 • provádíme veškeré pracovní úkony spojené se zastupováním zaměstnanců i zaměstnavatelů jak v individuálních pracovních  sporech týkajících se např. sporů o platnost výpovědi z pracovního poměru , diskriminace zaměstnance v pracovním poměru, sporů týkajících se výplaty mzdy včas, ve správné výši aj.
 • provádíme právní rozbory a rešerše ve všech  věcech pracovněprávních , vztahujících se k pracovněprávním vztahům individuálním nebo kolektivním.

Co se týká odvětví správního práva, zde poskytujeme právní služby zejména v těchto právních věcech :

 • právní zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy i samosprávy, zejména v řízení přestupkovém, stavebním, vodoprávním, řízení ve věcech katastru nemovitostí , řízení před živnostenskými úřady aj.
 • zastupování občanů i právnických osob v řízení před správními soudy v případech, kdy je nezákonným rozhodnutím státního orgánu zasaženo do práv či oprávněných zájmů jednotlivce
 • sepisování návrhů na zahájení řízení , vyjádření, stížností či jiných podání správnímu orgánu
 • právní poradenství ve věcech správního práva

Služby naší advokátní kanceláře v oblasti práva insolvenčního zahrnují zejména :

 • Sepis návrhů na zahájení insolventního řízení
 • Sepis přihlášek pohledávek
 • Řešení hrozícího úpadku , odlužení
 • Řešení incidenčních sporů

Exekuční právo :

Celkové zpracování potřebné exekuční agendyz

Adresa :

Kováků 1077/9
Praha 5 - Smíchov
PSČ : 155 00

Telefon: 251 565 209
E-mail:jruzickova@iol.cz
www.ak-ruzickova.cz

 

 

JUDr. Jitka Růžičková - advokátní kancelář Praha - idatabaze.czAdvokátní, právní kanceláře (právník) - idatabaze.cz